معاونت پایه دهم
 
 

*کنترل حضور وغیاب روزانه دانش آموزان و پیگیری علت آن در طی سال تحصیلی

*نظارت در حفظ نظم و آرامش در محیط مدرسه و بیان توصیه های انضباطی در مواقع ضروری

*همکاری با مسئولین آموزش و اطلاع از چگونگی وضعیت آموزشی دانش آموزان و بررسی پیشرفت تحصیلی و در جریان قرار دادن اولیاء محترم

*همکاری در برگزاری کلیه جلسات ملاقات اولیاء با دبیران

*همکاری در برگزاری مطلوب کلیه آزمونهای جامع،ماهانه،میان ترم و پایان ترم و ارائه کارنامه عملکرد آموزشی به دانش آموزان

*همکاری و تشریک مساعی با واحد پرورشی در برگزاری هر چه مطلوب تر مناسبات و مراسم خاص و اعیاد

*تلاش در ایجاد رابطه محترمانه و منطقی و مناسب میان دانش آموزان و مدرسه و جلب مساعدت اولیاء در این امر

*پیگیری و رفع مشکلات احتمالی دانش آموزان و اهتمام در برطرف شدن آن از طریق ارجاع به مشاورین مدرسه

*ترغیب دانش آموزان به مشارکت در انجام کارهای جمعی و گروهی و انسان دوستانه

*جلب توجه دانش آموزان به محیط زیست و حفظ و پاسداری از آن

*ترغیب جدی دانش آموزان به حفظ اموال عمومی و هرآنچه که خود به نوعی در تهیه و تدارک آن سهم داشته اند

*ثبت کلیه موارد برجسته اخلاقی،اجتماعی،انضباطی دانش آموزان در دفاتر مربوطه

*ثبت کلیه مواردی که موجب نقض قوانین انضباطی و آموزشی شمرده می شود و مطلع ساختن اولیاء از آن

ارتباط با معاونت پایه دهم(سرکار خانم مصدقی):داخلی118
 
     
 
 

معاونت پایه یازدهم

*کلاس بندی دانش اموزان بر اساس نمرات و رفتارهای اجتماعی آنها و تعیین نمایندگانی جهت ارتباط با معاون
*بررسی حضور و غیاب دانش آموزان و پیگیری آن در طی سال تحصیلی

*بررسی وضعیت درسی و انضباطی دانش آموزان و تعیین وضعیت آنان از جهت ضعف درسی و رفتاری با هماهنگی دبیران

*بررسی وضعیت پیشرفت تحصیلی  دانش آموزان و هماهنگی با دبیران مربوطه در طی سال تحصیلی

*برگزاری کلاسهای جبرانی و فوق برنامه دروس اختصاصی بنا بر ضرورت

*برگزاری جلسات هفتگی با مشاور و پیگیری مشکلات دانش آموزان

*برگزاری جلسات ملاقات اولیاء با دبیران

*تدارک اردوهای علمی –تفریحی

*ثبت موارد انضباطی (رفتاری-اخلاقی-غیبت و تاخیر) و اطلاع رسانی به اولیاء از طریق رایانه

*برگزاری آزمون های جامع و آزمونهای هماهنگ و امتحانات میان ترم و پایان ترم طبق برنامه واحد آموزش

*پیگیری مشکلات رفتاری،درسی دانش آموزان و ارجاع به مشاوره و هماهنگی با معاون آموزشی

*همکاری با معاونین پرورشی، پژوهشی و آموزشی در امور مربوطه از جمله برگزاری برنامه صبحگاه و برنامه های مناسبتی

*برگزاری جلسه با اولیاء و پیشنهاد و ارائه راهکار مناسب به اولیاء دانش آموزان جهت تعیین وضعیت تحصیلی سال آینده

ارتباط با معاونت پایه یازدهم(سرکار خانم داودی): داخلی 116

 

 
 
معاونت پایه دوازدهم 
 
 

*برگزاری آزمون های صبحگاهی قبل از شروع کلاس در طی سال تحصیلی

*دریافت سوالات،تایپ ،تکثیر و بایگانی نمودن آنها

تکثیر جزوات و بایگانی نمودن آنها

رائه نتایج آزمونهای صبحگاهی به دبیران،مشاورین،معاون آموزشی و تحلیل و بررسی آنها

*برگزاری آزمون های جامع،سنجش و قلم چی طبق برنامه ریزی واحد آموزش

*برنامه ریزی جهت مشاوره دانش آموزان و ارائه روز و ساعت به آنها

*بررسی وپیگیری حضور و غیاب دانش آموزان

* پیگیری  وضعیت انضباطی دانش آموزان و ارتباط موثر با دانش آموز و اولیاء محترم

*پیگیری مشکلات رفتاری و درسی دانش آموزان ،ارجاع به مشاوره با هماهنگی معاون محترم آموزشی

*تدارک و اجرای اردوهای مطالعاتی در طول سال تحصیلی

 *برگزاری جلسات هماهنگی با مشاوران و معاون محترم آموزشی و پیگیری مسایل مطرح شده از طریق نمایندگان آموزشی دانش آموزان

*برگزاری کلاسهای جبرانی و فوق برنامه دروس تخصصی بنابر ضرورت

*ثبت اسامی دانش آموزان وارائه تاریخ و ساعت مراجعه به واحد مشاوره

*تهیه آرشیو سالانه از جزوات و نمونه سوالات دبیران  به تفکیک

*برگزاری کارگاه انتخاب رشته با هماهنگی واحد مشاوره با حضور دانش آموزان

ارتباط با معاونت پایه چهارم(سرکار خانم حقوقی):داخلی 119