دبیرستان دخترانه فرزانگان 2 تهران -دوره دوم متوسطه
جشن برگزیدگان جشنواره خوارزمی   
 جشنواره جوان خوارزمی