دبیرستان دخترانه فرزانگان 2
جشن برگزیدگان جشنواره خوارزمی 
 
 جشنواره جوان خوارزمی