تقدیر از افتخارآفرینان نمایشگاه های علمی-پژوهشی-دبیرستان فرزانگان2  
     
 
دستاوردهای کلی  پزوهشی دبیرستان فرزانگان 2  از سال تحصیلی 78-77 تا سال تحصیلی 01-00  
     
 
افتخارات و دستاوردهای پژوهشی دبیرستان فرزانگان 2  
     
 
نقشه سایت