معرفی واحد فناوری دبیرستان فرزانگان 2-سال تحصیلی1403-1402  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
تماس با واحد فناوری دبیرستان فرزانگان 2-سال تحصیلی1403-1402  
 
سرکار خانم مهربانی داخلی 109
سرکار خانم حسینی داخلی 209
سرکار خانم بدلی(مسئول وب سایت دبیرستان) داخلی127
 
     
 
نقشه سایت